Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Zadanie konkursowe

Krok 1

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i ewentualnie jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp.

Zakres pracy konkursowej – planu adaptacji do zmian klimatu

    a. Podstawowe wiadomości dotyczące zmian klimatu

Zmiany klimatyczne następują z coraz większym nasileniem również na obszarze naszego kraju. Informacje o tragicznych w skutkach zjawiskach pogodowych jak deszcze nawalne (krótkie opady o dużej intensywności), długotrwałe upały, susze, trąby powietrzne, huragany, powodzie docierają do nas coraz częściej. Zjawiska te mają negatywny wpływ na przykład na infrastrukturę (zburzone domy, zerwane dachy, zerwane linie energetyczne, podmyte drogi, uszkodzone mosty), a także zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

Poszukajcie danych i informacji o zagrożeniach w dostępnych bazach (danych/zasobach internetowych/literaturze). Zastanówcie się, które z nich stanowią zagrożenie dla Waszej szkoły i jej okolicy. Dla każdego z nich oceńcie jakiego rodzaju jest to zagrożenie, jakie jest ryzyko jego wystąpienia, jakie skutki może wywołać. Uszeregujcie zidentyfikowane zagrożenia pod kątem ich istotności/wagi i prawdopodobieństwa wystąpienia. Przedstawcie wyniki swojej analizy w pkt. IV formularza konkursowego. Przydatne informacje, które można wykorzystać znajdziecie w materiałach pomocniczych na stornie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem

    b. Podstawowe wiadomości dotyczące adaptacji do zmian klimatu

Aby uniknąć bądź złagodzić skutki zmian klimatycznych podejmowane są działania adaptacyjne (przystosowanie się do zmian klimatycznych), bądź działania mitygacyjne (niwelowanie przyczyn zmian klimatycznych).

Opiszcie w sposób syntetyczny, na podstawie własnej wiedzy oraz zdobytych informacji, jakie działania adaptacyjne oraz mitygacyjne są możliwe do realizacji w otoczeniu Waszej szkoły. Te informacje umieśćcie w pkt. VI formularza konkursowego i jego podpunktach.

    c. Charakterystyka miejsca – opis terenu szkoły i najbliższego otoczenia

Opiszcie miejsce w jakim znajduje się szkoła, jak wygląda, jakie jest jej najbliższe otoczenie – jak zagospodarowano teren należący do szkoły (środowisko przyrodnicze – drzewa, krzewy, trawniki, środowisko wodne – oczka wodne, rowy, zbiorniki wodne, tereny rekreacyjne i sportowe itp.), co się w nim znajduje, kto z niego korzysta, kiedy i w jaki sposób. Zróbcie pomocniczy plan terenu, zaznaczając na nim funkcje poszczególnych miejsc / elementów i opiszcie je. Te informacje należy umieścić w pkt. III formularza konkursowego.

    d. Udział społeczeństwa

Opiszcie proces konsultacji i uzgodnień z władzami szkoły, sąsiadami, kolegami. Należy załączyć opis grup interesariuszy, harmonogram konsultacji, wyniki konsultacji, dodatkowe informacje.
Te informacje należy umieścić w pkt. IV formularza konkursowego.

    e. Najbardziej dotkliwe skutki zmian klimatycznych na terenie szkoły i ewentualnie jej najbliższego otoczenia

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń opiszcie skutki zmian klimatycznych na terenie szkoły (budynek szkoły oraz otoczenie zewnętrzne) oraz najbliższego otoczenia, które były/są najbardziej dotkliwe dla funkcjonowania szkoły oraz ewentualnie jej najbliższego otoczenia. Te informacje należy umieścić w pkt. IV formularza konkursowego.

    f. Propozycja przedsięwzięć, składających się na Wasz mini plan adaptacji do zmian klimatu:

Opierając się na diagnozie zagrożeń, wynikających ze zmian klimatu dla terenu szkoły i/lub obszaru sąsiadującego ze szkołą opiszcie działania jakie należy podjąć, aby zwiększyć odporność na zmiany klimatyczne oraz opiszcie ew. korzyści i szanse związane z tymi działaniami. Należy szczegółowo opisać cele tych działań oraz korzyści z nich wynikające. Te informacje należy umieścić w pkt. VI formularza konkursowego.

Zakres mini-planu adaptacji do zmian klimatu

 • Środowisko przyrodnicze (trawniki, skwery, zieleńce, ogrody, parki, zielone dachy, zielone ściany itp.) – obszar obowiązkowy.
 • Środowisko wodne (oczka wodne, stawy, strumyki, rzeki, rowy, jeziora itd.) – obszar priorytetowy.
 • Zagospodarowanie wód opadowych (powierzchnie przepuszczalne, zbiorniki retencyjne do gromadzenia nadmiaru wody) – obszar priorytetowy.
 • Zagospodarowanie odpadów (segregacja odpadów, sposób gromadzenia, itd.) – obszar dodatkowy.
 • Powietrze (zanieczyszczenie powietrza, smog, emisja zanieczyszczeń w okresie grzewczym, odnawialne źródła energii itd.) – obszar dodatkowy.
 • Otoczenie akustyczne (transport publiczny, usługi, przemysł itd.) – obszar dodatkowy.
 • Przestrzeń publiczna (sport, rekreacja, miejsca spotkań i organizacji imprez itd.) – obszar dodatkowy.
 • Inne (np. zanieczyszczenie charakterystyczne dla okolicy, specyficzne uwarunkowania związane z profilem działania Waszej szkoły, np. zanieczyszczenie światłem, etc.)
 • Wstępny kosztorys projektu (wg. podanej tabeli).

Pytania pomocnicze

Warto je sobie zdać przed przystąpieniem do przygotowania projektu.

 • Czy wszyscy: uczniowie i nauczyciele, pracownicy szkoły, a nawet rodzice lubią przestrzeń wokół Waszej szkoły i czują się w niej dobrze?  
 • Czy przestrzeń wokół Waszej szkoły jest atrakcyjna estetycznie?
 • Czy przestrzeń wokół Waszej szkoły jest zaniedbana, niewykorzystana, niebezpieczna?
 • Czy z zewnątrz szkoły dochodzi jakiś hałas, który utrudnia wam i nauczycielom pracę?
 • Czy uczniowie i nauczyciele mogą swobodnie korzystać z przestrzeni wokół szkoły, terenów zielonych, np. podczas przerwy, czy jest miejsce, żeby usiąść, odpocząć?
 • Czy w Waszej szkole jest możliwość wyjścia do szkolnego ogródka?
 • Przejdźcie się po szkole i wokół niej, a następnie oceńcie miejsca, które budzą wątpliwości. Zróbcie analizę słabych i mocnych stron szkoły: jej terenów zielonych, wygrodzenia od hałasu, dostępu do źródła wody, bezpieczeństwa, postępowania z odpadami, oszczędności energii, zanieczyszczenia powietrza? Celem tego zadania nie jest krytyka, lecz analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń związanych z realizacją waszego mini planu adaptacji do zmian klimatu, dlatego bądźcie uważni, wszystko dokładnie przeanalizujcie, dowiedzcie się, kto musi wydać pozwolenie na realizację waszego planu i co wam będzie do tego potrzebne.

Krok 2

Zróbcie rysunek/wizualizację obszaru, na którym chcecie przeprowadzić działania adaptacji do zmian klimatu, przynajmniej w obszarze obowiązkowym i jednym obszarze priorytetowym dla Waszej szkoły.

Krok 3

Swój plan pokażcie i zaakceptujcie z Dyrekcją szkoły. Możecie go również pokazać Radzie Rodziców oraz wysłać do Wydziału Edukacji i Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta do konsultacji.

Powodzenia!

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również