Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Materiały edukacyjne

Zakres pracy konkursowej – planu adaptacji do zmian klimatu

 • Podstawowe wiadomości dotyczące zmian klimatu

Zmiany klimatyczne następują z coraz większym nasileniem również na obszarze naszego kraju. Informacje o tragicznych w skutkach zjawiskach pogodowych jak deszcze nawalne (krótkie opady o dużej intensywności), długotrwałe upały, susze, trąby powietrzne, huragany, powodzie docierają do nas coraz częściej. Zjawiska te mają negatywny wpływ na przykład na infrastrukturę (zburzone domy, zerwane dachy, zerwane linie energetyczne, podmyte drogi, uszkodzone mosty), zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

Poszukajcie danych i informacji o zagrożeniach w dostępnych bazach (danych/zasobach internetowych/literaturze). Zastanówcie się które z nich stanowią zagrożenie dla Waszej okolicy. Dla każdego z nich oceńcie jakiego rodzaju jest to zagrożenie, jakie jest ryzyko jego wystąpienia, jakie skutki może wywołać. Uszeregujcie zidentyfikowane zagrożenia pod kątem ich istotności/wagi i prawdopodobieństwa wystąpienia. Przedstawcie wyniki swojej analizy w tym rozdziale. Przydatne informacje, które można wykorzystać zawarte są w linkach poniżej.

 • Podstawowe wiadomości dotyczące adaptacji do zmian klimatu

Aby uniknąć bądź złagodzić skutki zmian klimatycznych podejmowane są działania adaptacyjne (przystosowanie się do zmian klimatycznych) bądź działania mitygacyjne (niwelowanie przyczyn zmian klimatycznych).

Opiszcie w sposób syntetyczny, na podstawie własnej wiedzy oraz zdobytych informacji, jakie działania adaptacyjne oraz mitygacyjne są możliwe do realizacji w Waszym otoczeniu. Przy opisie można wykorzystać informacje zawarte w zamieszczonych linkach w pkt. 8. 

 • Charakterystyka miejsca – opis terenu szkoły i najbliższego otoczenia

Opiszcie miejsce w jakim znajduje się szkoła, jak wygląda, jakie jest jej najbliższe otoczenie – jak zagospodarowano teren należący do szkoły (środowisko przyrodnicze – drzewa, krzewy, trawniki, środowisko wodne – oczka wodne, rowy, zbiorniki wodne, tereny rekreacyjne i sportowe itp.), co się w nim znajduje, kto z niego korzysta, kiedy i w jaki sposób. Należy też wykonać plan terenu, zaznaczając na nim funkcje poszczególnych miejsc / elementów i dołączając opis.

 • Metoda opracowania planu

Wymieńcie skład zespołu projektowego, w jaki sposób organizowaliście pracę, kto jest jego liderem, jak były dzielone zadania, jak przebiegał proces tworzenia planu.

 • Udział społeczeństwa

Opiszcie proces konsultacji i uzgodnień z władzami szkoły, sąsiadami, kolegami. Należy załączyć opis grup interesariuszy, harmonogram konsultacji, wyniki konsultacji, dodatkowe informacje.

 • Najbardziej dotkliwe skutki zmian klimatycznych na terenie szkoły i jej najbliższego otoczenia

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń opiszcie skutki zmian klimatycznych na terenie szkoły (budynek szkoły oraz otoczenie zewnętrzne) oraz najbliższego otoczenia, które były/są najbardziej dotkliwe dla funkcjonowania szkoły oraz jej otoczenia.

 • Propozycja przedsięwzięć, składających się na plan adaptacji :

Opierając się na diagnozie zagrożeń, wynikających ze zmian klimatu dla terenu szkoły i/lub obszaru sąsiadującego ze szkołą opiszcie działania jakie należy podjąć, aby zwiększyć odporność na zmiany klimatyczne oraz opiszcie ew. korzyści i szanse związane z tymi działaniami. Należy szczegółowo opisać cele tych działań oraz korzyści z nich wynikające.

Zakres mini-planu adaptacji do zmian klimatu

 • Środowisko przyrodnicze (trawniki, skwery, zieleńce, ogrody, parki, zielone dachy, zielone ściany itp.) – obszar obowiązkowy.
 • Środowisko wodne (oczka wodne, stawy, strumyki, rzeki, rowy, jeziora itd.) – obszar priorytetowy.
 • Zagospodarowanie wód opadowych (powierzchnie przepuszczalne, zbiorniki retencyjne do gromadzenia nadmiaru wody) – obszar priorytetowy.
 • Zagospodarowanie odpadów (segregacja odpadów, sposób gromadzenia, itd.) – obszar dodatkowy.
 • Powietrze (zanieczyszczenie powietrza, smog, emisja zanieczyszczeń w okresie grzewczym, odnawialne źródła energii itd.) – obszar dodatkowy.
 • Otoczenie akustyczne (transport publiczny, usługi, przemysł itd.) – obszar dodatkowy.
 • Przestrzeń publiczna (sport, rekreacja, miejsca spotkań i organizacji imprez itd.) – obszar dodatkowy.
 • Wstępny kosztorys projektu (wg. podanej tabeli).


Przydatne linki:

Adaptacja do zmian klimatu:

http://adaptcity.pl/category/dobre-praktyki/    

http://44mpa.pl/wp-content/uploads/2017/02/Podrecznik-adaptacji-dla-miast.pdf (strony: 11,12,13,14, 22, 27, 2, 31, 36, 50),

http://klimada2.ios.gov.pl   

http://klimada.mos.gov.pl/   

http://scholaris.pl/zasob/106650?bid=0   

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2813


Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu:

http://44mpa.pl/publikacja-podsumowujaca-projekt-juz-dostepna/

http://44mpa.pl/

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/news/metropolia-poznan-tworzy-plan-adaptacji-do-zmian-klimatu,161513.html


Konkurs „Miasto z klimatem” zielono-niebieska infrastruktura:

Projekt Rumia: https://rumia.eu/betonowy-plac-zamieni-sie-w-ekologiczne-patio

Projekt Wałbrzych: http://44mpa.pl/walbrzych/

Projekt Żuromin: https://zuromin.info/?p=29257


Zrozumieć adaptację do zmian klimatu podręcznik: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/

Raporty o zmianach klimatu w miastach i nie tylko: https://klimada2.ios.gov.pl/

https://www.naukatolubie.pl/podcast/czy-to-czlowiek-zmienia-klimat/

https://naukaoklimacie.pl/start

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również