Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Zasady dofinansowania i Kryteria wyboru przedsięwzięć

Dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej „Narodowym Funduszem” przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672.) zwanej dalej „ustawą”.

zasady_ustalone_przez_rn_-29.01.2021.pdf
zasady_ustalone_przez_rn_-29.01.2021.pdf - (1,05 MB) Zasady - ustalone przez RN - 29.01.2021 r.

Kryteria wyboru przedsięwzięć

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierując się priorytetami wyznaczonymi w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz w swojej Strategii działania, tworzy stabilną, długoletnią ofertę programową, która wyznacza cele środowiskowe dofinansowywane ze środków publicznych.
Do wyboru przedsięwzięć realizujących te cele, NFOŚiGW stosuje transparentne i zobiektywizowane kryteria, które zapewniają:

  • stwarzanie równych szans dla wszystkich wnioskodawców;
  • efektywne, z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego, wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na ochronę środowiska;
  • zachowanie standardów środowiskowych i uwzględnianie zagadnień horyzontalnych (np.w zakresie zielonych zamówień publicznych, systemów zarządzania środowiskowego, ekoinnowacji).

W NFOŚiGW stosuje się następujące kategorie kryteriów wyboru przedsięwzięć:

  1. Kryteria dostępu;
  2. Kryteria jakościowe;
  3. Kryteria horyzontalne.

Z uwagi na zróżnicowanie dziedzin, charakteru i wielkości przedsięwzięć oraz form ich dofinansowania, dla poszczególnych programów priorytetowych ustalane są szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, z zachowaniem struktury kryteriów przedłożonych w poniższym dokumencie, chyba że specyfika danego programu priorytetowego nie pozwala na zachowanie tejże struktury.
 

kryteria_2016_07_01.pdf
kryteria_2016_07_01.pdf - (109,84 KB) kryteria wyboru przedsięwzięć obowiązujące od 01.07.2016

Zasady oceny kryterium KEEP

Przy pomocy Kryterium KEEP można ocenić czy przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększania świadomości ekologicznej przez edukowanie i informowanie jego odbiorców oraz interesariuszy o efekcie ekologicznym przedsięwzięcia.
Poniżej przedstawiamy zasady oceny wg tego kryterium
 

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych

Wytyczne określają ogólne zasady kwalifikowalności kosztów oraz kategorie kosztów kwalifikowanych w przedsięwzięciach dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW. Wytyczne są skierowane do Wnioskodawców i Beneficjentów w zakresie przygotowania Wniosku i późniejszego rozliczania umowy, a także są podstawą dla NFOŚiGW do weryfikacji tych kosztów.

wytyczne_koszty_kwalifikowane_2021_02_15.pdf
wytyczne_koszty_kwalifikowane_2021_02_15.pdf - (580,07 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w programie priorytetowym jest ona dokonywana w jednym lub obu obszarach:
I. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy (ex-post);
II. Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy (ex-ante) - w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej.
Poniże przedstawiamy metodykę oceny finansowej

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również