Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Dopłaty do obligacji

Dopłaty do ceny wykupu obligacji

Dla podmiotów wnioskujących o pomoc finansową ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które w celu zbilansowania środków na realizację przedsięwzięcia wyemitują obligacje, NFOŚiGW może zastosować dopłaty do ceny wykupu obligacji. Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska o dopłaty mogą występować podmioty posiadające osobowość prawną i wykonujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Dopłaty do ceny wykupu obligacji są udzielane w oparciu o zasady określone w poszczególnych Programach Priorytetowych NFOŚiGW.
Programy Priorytetowe określają m.in. budżet programu, maksymalną wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazują koszty kwalifikowane przedsięwzięcia jakie mogą zostać sfinansowane emisją obligacji z dopłatami do ceny wykupu.
Wnioskujący o dopłaty do ceny wykupu obligacji nie mają obowiązku stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych
(Dz.U.07.223.1655). Zgodnie z Art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału.
Dopłaty do ceny wykupu obligacji wypłacane są na wskazany rachunek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem i NFOŚiGW. Dopłaty udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od daty emisji pierwszej serii obligacji i stanowią część – do 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia.

Postępowanie przy udzielaniu dopłat ze środków NFOŚiGW do ceny wykupu obligacji:

  1. Wybór projektów do udzielenia dofinansowania odbywa się w jednoetapowo.
  2. Wnioskodawca składa w NFOŚiGW „Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do ceny wykupu obligacji”.
  3. We Wniosku podaje kwotę dopłat ze środków NFOŚiGW, o jaką się ubiega, wraz z proponowanym harmonogramem emisji obligacji, wyszczególnieniem serii obligacji z terminami emisji i wykupu, harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia albo harmonogramem projektu ze wskazaniem kosztów, które mają stanowić podstawę rozliczenia kwoty dopłat.
  4. Decyzja określająca warunki dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do ceny wykupu obligacji udzielana jest na okres do 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd. Integralną częścią decyzji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia albo harmonogram projektu. Na wniosek Wnioskodawcy Zarząd może przedłużyć okres ważności decyzji.
  5. Wnioskodawca dokonuje wyboru agenta emisji obligacji kierując się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, a następnie zawiera z nim umowę określającą warunki emisji obligacji.
  6. Wnioskodawca występuje w formie pisemnej o zawarcie umowy o dopłaty do wykupu obligacji, przedkładając umowę z agentem emisji określającą warunki emisji obligacji, uwzględniającą warunki określone przez NFOŚiGW wraz z harmonogramem emisji obligacji, zgodnym z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem projektu.
  7. W celu realizacji dopłat zawierana jest umowa o dopłaty do wykupu obligacji regulująca relacje pomiędzy Wnioskodawcą i NFOŚiGW, do której załącznik stanowi umowa z agentem emisji określającą warunki emisji obligacji. Zabezpieczeniem zwrotu równowartości dopłat do ceny wykupu obligacji jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
  8. Wypłata środków z tytułu umowy o dopłaty do wykupu obligacji następuje nie później niż siedem dni przed datąwykupu każdej serii obligacji objętej dopłatami, pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia i akceptacji dokumentów rozliczenia przedsięwzięcia (protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, dokumentów potwierdzających osiągnięcie zaplanowanego efektu ekologicznego, zbiorczego zestawienia zapłaconych faktur lub innych dowodów księgowych). 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również