Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Dopłaty do kredytów

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w poszczególnych Programach Priorytetowych. Programy Priorytetowe określają m.in. budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazują koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.
Dopłaty do oprocentowania kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat i wypłacane są na wskazany rachunek, na podstawie umów zawieranych pomiędzy Beneficjentem i NFOŚiGW.
Dopłaty dokonywane przez NFOŚiGW wyliczane są od kapitału kredytu (kwoty aktualnego zadłużenia kredytu) i są niezależne od wysokości oprocentowania kredytu udzielonego przez Bank, które ustalane jest pomiędzy Wnioskodawcą a Bankiem. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 15% wykorzystanej kwoty kredytu

Postępowanie przy udzielaniu dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytów bankowych:
1. Wybór projektów do udzielenia dofinansowania odbywa się w jednoetapowo.
2. Wnioskodawca składa w NFOŚiGW „ Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu”.
3. We Wniosku podaje kwotę dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytu, o jaką się ubiega, wraz z proponowanym harmonogramem wypłat i spłat kredytu, zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia albo harmonogramem projektu oraz wskazuje koszty, które mają być objęte dofinansowaniem.
4. Decyzja określająca warunki dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielana jest na okres do 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd. Integralną częścią decyzji jest harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia albo harmonogram projektu. Na wniosek wnioskodawcy Zarząd może przedłużyć okres ważności decyzji.
5. Po uzyskaniu decyzji określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia wnioskodawca dokonuje wyboru banku kierując się konkurencyjnością ofert i jeśli jest do tego zobowiązany, z zachowaniem zasad i trybu określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, i zawiera z wybranym bankiem umowę kredytu.
6. Następnie wnioskodawca występuje w formie pisemnej o zawarcie umowy dopłatowej, przedkładając umowę kredytu, uwzględniającą warunki określone przez NFOŚiGW wraz z harmonogramem wypłat kredytu, zgodnym z zatwierdzonym przez NFOŚiGW harmonogramem projektu oraz oświadczenie o dokonaniu wyboru banku z zachowaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Preferowaną formą zabezpieczenia zwrotu równowartości dopłat do kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
8. W celu realizacji dopłat zawierana jest umowa dopłatowa regulująca relacje pomiędzy Wnioskodawcą i NFOŚiGW, do której załącznik stanowi umowa kredytu.
9. Wykorzystanie środków kredytu odbywa się na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta w banku faktur oraz innych dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również